Categorie: workshop

Data en investering

“Geschikt voor alle vrouwen die een (vervolg)stap naar een hoger niveau willen maken. (next level in alle opzichten).”

Saskia, HR project manager bij internationale verzekeraar

De workshop duurt drie dagdelen met steeds een week tussentijd om het geleerde in praktijk te kunnen brengen.

Data

in overleg

Tijd

in overleg

Plaats

nader te bepalen

Aantal deelnemers

Aan de workshop nemen minimaal zes en maximaal acht deelneemsters.

Investering

Investering is € 745.- Dit bedrag is inclusief cursusmateriaal en catering. BloemRaad Psychologen is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO- register docenten) daarom zijn deze kosten vrijgesteld van BTW.

Bij annulering van deelname tot 4 weken voor aanvang van de workshop krijgt de cursist een volledige restitutie. Bij annulering binnen 4 weken voor de aanvang van de cursus is de cursist het volledige overeengekomen bedrag verschuldigd. Het is een cursist toegestaan zich te laten vervangen, mits ons daarvan uiterlijk 7 dagen vóór aanvang van de workshop schriftelijk melding gemaakt is en mits de nieuwe deelneemster voldoet aan de vereisten voor de deelname. Zie ook de algemene voorwaarden 

Voor meer informatie kunt u mailen naar workshop@bloemraadpsychologen.nl

Algemene voorwaarden workshop

1. Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen de cursist en BloemRaad Psychologen als uitvoerder van de workshop.
 • Cursist is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die mondeling, schriftelijk, of op andere wijze te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de door BloemRaad Psychologen aangeboden workshop.

2. Inschrijving en doorgang activiteiten

 • De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de cursist. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de cursist hiervan een bevestiging. De inschrijving voor de workshop is definitief op het moment dat het gefactureerd bedrag voor de workshop voldaan is.
 • Bij overschrijding van de inschrijvingslimiet voor de workshop, wordt de ontvangstdatum van het aanmelding/inschrijfformulier door ons als selectiecriterium gehanteerd. De niet toegelaten aspirant-cursist wordt daar zo spoedig mogelijk van in kennis gesteld.
 • Reserveringen gelden slechts voor één week en vervallen na het verstrijken van die termijn.
 • Activiteiten van BloemRaad Psychologen vinden slechts doorgang bij voldoende deelname. Bij onvoldoende deelname – uitsluitend te onzer beoordeling – kunnen wij de workshop afgelasten. In dit geval ontvangt de wederpartij uiterlijk één week voor de veronderstelde aanvang van de workshop bericht en zal het reeds betaalde workshopgeld worden gerestitueerd.

3. Overdracht/transfer

 • Het is een cursist toegestaan (bijvoorbeeld in geval van ziekte) zich te laten vervangen, mits ons daarvan uiterlijk 7 dagen vóór aanvang van de workshop schriftelijk melding gemaakt is en de nieuwe deelnemer voldoet aan de vereisten voor de deelname.

4. Uitvoering van dienstverlening

 • BloemRaad Psychologen zal zich inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren. Dienstverlening door BloemRaad Psychologen richt zich uitdrukkelijk alleen tot cursist van BloemRaad Psychologen en niet tot bij cursist betrokken derden. BloemRaad Psychologen staat evenwel niet in voor het bereiken van door cursist beoogd resultaat.
 • BloemRaad Psychologen is gemachtigd kosten in rekening te brengen indien cursist tijdens loop van het programma vraagt om aanpassing op het programma.

5. Annulering

 • Annulering van een workshopplaats is mogelijk tot 5 weken voor de aanvang van de workshop.
 • Tot 5 weken voor aanvang van de workshop krijgt de cursist een volledige restitutie. Bij de annulering binnen 5 weken voor de aanvang van de cursus is de cursist het volledige overeengekomen bedraag verschuldigd.

6. Aansprakelijkheid en overmacht

 • BloemRaad Psychologen sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet in de wet geregeld is.
 • Wanneer BloemRaad Psychologen ten gevolge van overmacht moet afwijken van de overeengekomen workshopdatum, – en/of tijd, kan BloemRaad Psychologen niet aansprakelijk gesteld worden voor een eventueel daaruit voortgekomen schade, als reiskosten en niet gewerkte uren. Onder overmacht wordt hier verstaan: iedere van onze wil onafhankelijke, c.q. onvoorzienbare omstandigheid, waardoor wij ons genoodzaakt achten van datum, data of tijd af te wijken, zoals verhindering van docenten door ziekte.
 • BloemRaad Psychologen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe geheel of gedeeltelijk verhinderd of bemoeilijkt is, al dan niet tijdelijk, als gevolg van overmacht, zijnde een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar verwijtbare schuld. Hieronder wordt mede verstaan een als in de vorige zin bedoelde niet-verwijtbare tekortkoming van toeleveranciers van BloemRaad Psychologen en/of derden die BloemRaad Psychologen voor de uitvoering van de overeenkomst inschakelt, alsmede werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij BloemRaad Psychologen c.q. haar leveranciers, onvrijwillige storingen of belemmeringen waardoor uitvoering van de overeenkomst kostbaarder en/of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade en/of andere natuurrampen, alsmede toerekenbare niet-nakoming door haar leveranciers, waardoor zij haar verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kan nakomen.
 • Ingeval van overmacht aan de zijde van BloemRaad Psychologen worden haar verplichtingen opgeschort. Wanneer de overmacht situatie van BloemRaad Psychologen langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

7. Vragen en klachten

 • Vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van de workshop worden door BloemRaad Psychologen beantwoord binnen een termijn van 10 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door BloemRaad Psychologen per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer de cursist een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij BloemRaad Psychologen, nadat de cursist de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Klagen binnen twee maanden is in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de cursist zijn of haar rechten ter zake verliest.
 • Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

8. Betaling

 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling van de workshopkosten uiterlijk 5 weken voor aanvang van de workshop in bezit van BloemRaad Psychologen te zijn, onder vermelding van het factuurnummer en de workshopdatum.
 • Is tijdige betaling uitgebleven, dan kan de cursist de toegang tot de workshop worden geweigerd.

9. Registratie

Cursist verleent BloemRaad Psychologen door ondertekening van de overeenkomst ondubbelzinnig, voor zover deze dwingend rechtelijk vereist is, toestemming voor automatische bewerking van door cursist opgegeven persoonsgegevens. BloemRaad Psychologen treft alsdan de nodige maatregelen opdat deze persoonsgegevens – gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en verwerkt – juist en nauwkeurig zijn en waarborgt cursist een behoorlijke en zorgvuldige verwerking van diens persoonsgegevens. De persoonsgegevens zal BloemRaad Psychologen uitsluitend verwerken voor haar eigen marketingactiviteiten en/of commerciële doeleinden. Cursist kan tegen de verwerking van diens gegevens ten behoeve commerciële doeleinden, daartegen bij BloemRaad Psychologen een bezwaar aantekenen. In geval van bezwaar zal BloemRaad Psychologen maatregelen treffen om deze vorm van verwerking terstond te beëindigen.

10. Vertrouwelijkheid

Door cursisten verstrekte informatie wordt door BloemRaad Psychologen, diens personeel en/of voor haar werkzame personen vertrouwelijk behandeld. BloemRaad Psychologen conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

11. Auteurs- en eigendomsrecht

Van het door BloemRaad Psychologen verstrekte lesmateriaal blijven alle rechten aan haar eigendomsrecht voorbehouden. Zonder voorafgaande toestemming van BloemRaad Psychologen mag niet uit de uitgave(n) worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins. Het is niet toegestaan het lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.

Programma

De training duurt drie dagdelen van 4 uur per dagdeel. Er ligt steeds een week tussen de bijeenkomsten.

Tijdens de workshop krijg je inzicht in de strategieën en tools om jouw potentieel te ontsluiten en te gebruiken. In de dagen tussen de bijeenkomsten word je uitgedaagd om het geleerde in praktijk te brengen en zelf de effectiviteit van de veranderingen in jouw mindset te ervaren.

De punten die in het programma aan bod komen zijn:

 • de authentieke vrouw
 • de invloed van onze opvoeding en omgeving op onze keuzes
 • verwachtingspatronen
 • onbewuste aannames
 • effectief beïnvloeden
 • biologie en leiderschap
 • het gebruik van het netwerk

Deelnemersprofiel
De deelneemsters zijn dynamische, ambitieuze vrouwen die een leidinggevende positie hebben of willen hebben en actief hun carrière willen beinvloeden.

“Inspirerende workshop die veel inzichten geeft op persoonlijk vlak. Het helpt je eigen doel verder te ontwikkelen.”

Michelle, managing director bij een deurwaarders kantoor

Facilitator

Jouw facilitator, Ana Bloemraad is registerpsycholoog Arbeid en Organisatie en bestudeert al vele jaren de psychologie van leiderschap. Zelf heeft ze verschillende leidinggevende posities bekleed en weet uit eigen ervaring welke valkuilen vrouwen met ambities tegen kunnen komen en hoe dat hen bij het bereiken van hun doelen kan belemmeren.

Als coach heeft ze vele vrouwen en mannen begeleid die hun ambities waar wilden maken. Vrij snel kwam ze erachter dat het niet werkt als ze vrouwen dezelfde tools gaf als mannen. Daarom ontwikkelde ze de kennis en tools die vrouwen in hun kracht zetten.
Wanneer vrouwen in hun kracht staan, hebben zij de “mannelijke” manier van leidinggeven niet nodig. De aspecten van “mannelijk” leiderschap (ratio boven gevoel, met vuist op de tafel, controle, dominantie) kosten slechts energie, terwijl het natuurlijk leiderschap vanuit het vrouw-zijn juist energie oplevert. Door het onderzoek vond Ana uit hoe vrouwen machtig kunnen zijn, hoe ze kunnen beïnvloeden en de kantoorpolitiek in hun voordeel laten werken, juist door een authentieke vrouw te blijven. En dat werkte! De vrouwen die ze begeleidde begonnen te stralen en ze kregen steeds meer succes.

Een aantal van deze inzichten bracht ze nu samen in de training ‘Vrouw als authentieke leider‘.

“Nooit geweten dat zakelijk flirten zo gewaardeerd zou worden!”
Yvonne, HR manager bij een nutsbedrijf